อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา

การประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 

การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

หนังสือตอบข้อหารือ

 

การช่วยเหลือประชาชน

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชน ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

โรคติดต่อ

โรคพิษสุนัขบ้า

 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน

 

ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง

 

ค่าใช้จ่ายของ อปพร.

 

การจ้างเหมาบริการ

 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท.

การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.

 

การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

 

ถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

เงินรายได้สถานศึกษา

อาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน โรงเรียน