ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พ.ศ. ๒๕๖๖