รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี พ.ศ.2559