สำนักปลัด

นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์
ปลัดเทศบาล

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม
รองปลัดเทศบาล

นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวุฒิกร บริบูรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปริศนา มหาชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าเอกสุรัตน์  บุญหล้า
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายประภาส เทพคำ
พนักงานขับรถ

นางสาวพัชราภรณ์ งามเริง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางภิณญาฎา แสนประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุชาดา อินต๊ะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายเจษฏาพงษ์ สมโน
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสมพร อะโนมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางฐิติภา เอี่ยมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางพรรณณี ไชโย
ผู้ช่วยงานสำนักงาน