พิธีอ่านสารวันเทศบาลและพิธีสงฆ์

วันที่ 24 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีอ่านสารวันเทศบาลและพิธีสงฆ์ ในวันเทศบาล ประจำปี 2562


วันที่ 24 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมพิธีอ่านสารวันเทศบาลและพิธีสงฆ์ ในวันเทศบาล ประจำปี 2562

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/1.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/2.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/3.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/4.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/5.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/6.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/7.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/8.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/9.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/10.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/11.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/57.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/58.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/59.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/60.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/61.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/62.jpg" alt="" />

< src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/63.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/64.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/65.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/66.jpg" alt="" />

<src="https://www.wckmunic.go.th/images/pic/a48/67.jpg" alt="" />