กิจกรรม “สิงห์อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับสิงห์ คอร์ปอเรชั่น โดยนายสันติ สอนสมบูรณ์
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 3 บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด ชมรมร้านอาหารอำเภอเชียงของ โดย นางอลิสา นวลใส ประธานชมรมฯ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 311 กองกำลังผาเมือง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ฯลฯ จัดกิจกรรม "สิงห์อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยการแจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย