ข้อตกลง(MOU) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Fidelity network) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดทำข้อตกลง(MOU) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Fidelity network) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขึ้น ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ กับ บริษัท ทีโอที (มหาชน) โดย นายเกรียงไกร พันธุ์ศรีเกตุ โทรศัพท์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ความเร็วสูง
(Wi-Fi) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ตามโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย โดยมีสถานที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาล 15 จุด ดังนี้
1.บริเวณลานสาธารณะหน้าตลาดสดบ้านเวียงแก้ว(เดิม) บ้านเวียงแก้ว หมู่8
2.บริเวณลานตัวหนอนท่าผาถ่าน (หน้าโรงแรมบ้านพักผ่อน)บ้านในเวียง หมู่2
3.บริเวณถนนสายหลัง ปากซอย 2 บ้านในเวียง หมู่2
4.บริเวณสวนสาธารณศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว บ้านสบสม หมู่ 3
5.บริเวณถนนประดิษฐ์อุดมการณ์ ปากซอย4 หมู่ 12
6.บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7
7.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (ตลาดสดประตูชัย) หมู่ 12
8.บริเวณตลาดท่ารถเมล์แดง(สี่แยกสบสม) หมู่ 3
9.บริเวณสวนหย่อมหน้าวัดสบสม หมู่ 3
10.บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ
11.บริเวณตลาดสดสบสม หมู่ 3
12.บริเวณตลาดสดชุมชนหาดไคร้ หมู่7
13.บริเวณทางแยกไปสะพานบัวสอน หมู่2
14.อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด หมู่7 และ15.บริเวณลานหน้าวัดหลวง หมู่ 2