ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร
นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นำโดย นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมคณะผู้บริหาร นายสาธิต แก้วรากมุข ปลัดเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ
จากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เนื่องในโอกาสที่ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ