ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล