ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา15.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา ประจำปี 2563 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม