ประชุมเรื่องการขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุมเรื่องการขอรับงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยนายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตบริการ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ