ปลัดเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมวางแผน

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมวางแผนและมอบหมายภารกิจ ในวันนี้