ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือ ศบค. จัดเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการล้างตลาดสดประตูชัย ตามพรบ.การสาธารณสุขและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19)