สัมมนา “การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชน”

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วม สัมมนา "การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชน" จัดโดย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำเนินการ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย