สินค้าโอทอป (OTOP) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้

มีการรวมตัวกันกระจัดกระจาย เนื่องจากไม่มีอาคารสถานที่รองรับให้สมาชิกมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมของกลุ่ม

ติดต่อ :  083-704-5658

การจัดการ

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันตามธรรมชาติที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันในการรวมกลุ่ม ต่อมาทางราชการได้เข้าไปจัดแจงรูปแบบการบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม จัดตั้งระเบียบการดำเนินงานของกลุ่ม ทุนการดำเนินงานของกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบแต่ละด้านของกลุ่ม

ชุมชน

1. กลุ่มตัดเย็บบ้านหัวเวียง
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหาดไคร้
3. กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเวียงแก้ว

การรวมกลุ่ม

ส่วนใหญ่จะไม่รวมตัวกันในที่แห่งเดียว เพราะไม่มีสถานที่ดำเนินการรวมกลุ่มที่ถาวร จึงแยกกันอยู่ตามบ้านของตนเอง เมื่อประธานหรือคณะกรรมการการรับงานมาก็จะมอบหมายให้กับสมาชิกเป็นผู้ผลิตตามงานที่ได้รับมา เมื่อเสร็จแล้วส่งให้ประธานหรือคณะกรรมการจะนำส่งให้ตลาดต่อไป

เครดิตข้อมูลและรูปภาพแหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป(OTOP)ที่ใหญ่ที่สุดและข้อมูลตำบล (สามารถสั่งสินค้าได้ที่) : www.thaitambon.com