หารือเรื่องการรณรงค์ถนนปลอดภัย 100%

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
ได้มีการประชุมขึ้น ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ และหมวดการทางเชียงของ โดยมี นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน เพื่อหารือเรื่องการรณรงค์ถนนปลอดภัย 100% โดยเริ่มจากถนนสายกลาง ตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ถึงบริเวณหน้าสถานีเรือเชียงของ พร้อมหารือการขับเคลื่อนถนนตัวอย่าง เพื่อจัดระเบียบวินัยการจราจรและความสะอาดถนน โดยเริ่มจากถนนสายกลาง ตั้งแต่บ้านสบสม ถึงบริเวณคูเมืองบ้านเวียงแก้ว และเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ยังได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงภารกิจการล้างถนนภายในเขตเทศบาลฯ ในวันที่ 8-9-10 เมษายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 19.00น.-21.00 น.