อบรมมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมพีทูเพลส โฮเทล บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมี นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน และประชาชน เป็นผู้เข้ารับการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน และสิ่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ ฯ ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบเกียรติบัตร ให้ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย