เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของ

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ นายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเชียงของ โดยในที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบตามระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรต้นแบบที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังงานมาตรฐานองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและอุบัติเหตุลดลง ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรามาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซค์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสส. โดยมีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเชียงของ เข้ารับรางวัลประกอบด้วย นายอำเภอเชียงของ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และตัวแทนโรงแรมทีค กาเด้น เชียงของ และนายอำเภอเชียงของ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) อีกด้วย