แจกหน้ากากอนามัย(หน้ากากผ้า) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
โดยนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้ทำการแจกหน้ากากอนามัย(หน้ากากผ้า) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน และ อสม. เป็นตัวแทนมารับมอบ ซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตต่อไป