โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติภัยจากอัคคีภัย ให้กับพนักงานเทศบาล และการฝึกทบทวนการป้องกันและระงับอัคคีภัยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปี 2563 ในภาคปฏิบัติ
โดยมีนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง และเทศบาลตำบลสถาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกซ้อมแผนฯ มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถระงับเหตุเบื้องต้นได้