โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง โดยนายทัชชกร เกิดผล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้