การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2533 )

ให้ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกินห้าสิบเซนติเมตร หรือยาวเกินหนึ่งเมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคาร

บทกำหนดโทษ

มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาต หรือก่อสร้างผิดแบบ ( มาตรา 21 , มาตรา 31 ) ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น

2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงได้จัดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้

1.แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

  1. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-791171 ต่อ 17 โทรสาร หมายเลข 053-792-015

3.แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองส่งถึง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เลขที่ 222 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140

4.แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็นของ

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตำบลเวียง

อำเภอเชียงของ

5.แจ้งเบาะแส ผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ www.wckmunic.go.th

  1. แจ้งเบาะแส ผ่านทาง www.facebook.com/เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail:wckmunic02@Gmail.com