การประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงของ (ศปก.อ.เชียงของ) ครั้งที่ 11/2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ ได้จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงของ (ศปก.อ.เชียงของ) ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้มอบหมายให้ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย