การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยแรก

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล

ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถือได้ว่าเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการแล้ว