การประชุมหมู่บ้าน บ้านสบสม หมู่ที่ 3

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหาร ร่วมกับสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้าน บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อพญาแก้ว เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป ในโอกาสนี้ ก่อนการประชุม ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบสม หมู่ 3 พร้อมคณะ ได้ถือโอกาสแสดงความยินดี กับนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ด้วย