การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 โดยมี คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าประชุมร่วมกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 และพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563