การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของมอบน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัส ที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รองปลัดเทศบาลฯ ขอขอบคุณ นายชินโชติ สุวรรณเสน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 150 ขวด อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ขอรับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดPPE และอื่นๆ เพื่อนำช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่จำเป็นต้องแยกกัก หรือกักตัว เพื่อสังเกตอาการ จนเป็นเหตุไม่สามารถออกไปทำงาน ขาดรายได้ หรือดำรงชีวิตได้ตามปกติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ โดยสามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในวันเวลาราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-791-171 ต่อ 17