กิจกรรมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้มีกิจกรรมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามโครงการสงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดย นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงของ ประธานในพิธี โดยมี ทุกส่วนราชการเข้าร่วมในครั้งนี้