กิจกรรมดูแล บำรุงรักษา ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณพื้นที่ปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์(เขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำสมฝั่งเทศบาล) ได้จัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษา ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำรองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการนี้ ได้มีความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียง อันได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา่เวียงเชียงของ และโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น จิตสำนึกให้ประชาชนและบุคคลากรในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิชาติ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน