กิจกรรมพัฒนาระเบียงโขงจากคูเมืองบ้านเวียงแก้วถึงท่าผาถ่าน

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร , นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ , นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมพัฒนาคูเมืองบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 และ ท่าผาถ่าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง