กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ