ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สุงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สุงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้สูงอายุที่มีความสนใจ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564