บรรยากาศ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

บรรยากาศ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ