ประชุมการจัดกิจกรรมวาดภาพศิลป์งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมวาดภาพศิลป์งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ พ.ศ. 2566(Thailand Biennale, Chiangrai 2023) ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนางภัทธีร์นันท์ บุุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมวาดภาพศิลป์ งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ พ.ศ. 2566(Thailand Biennale, Chiangrai 2023) เสนอสถานที่ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในการใช้วาดภาพศิลป์ ได้แก่บริเวณระเบียงริมโขง ท่าผาถ่านตำบลเวียง อำเภอเชียงของ