ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) อำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการสถานที่แยกกักในชุมชน (Community Isolation) อำเภอเชียงของ โดยในส่วนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นางศิริพร อริยะ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง จ่าเอกสุรัตน์บุญหล้า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย มีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ ทบทวน อำนาจหน้าที่ตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินการสถานที่แยกกักในชุมชน(Community Isolation) อำเภอเชียงของให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และกฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงของ (ศปก.อ.เชียงของ)