ประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร โดยในการประชุมดังกล่าว ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้ทำบัญชีการงานในหน้าที่ของตนรวมทั้งบัญชีตัวคน มอบแก่คณะเทศมนตรีชุดใหม่ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการของเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2502