ประชุมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเชียงของ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเชียงของ เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมเด่นและผลิตภัณฑ์เด่นของเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางและแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเชียงของ โดยมี นางมนต์กาน สารทักษิณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก "กองทุนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย" นำหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุทุกแห่ง ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของต่อไป