ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิด ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม การเตรียมความพร้อมการเปิด ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ แห่งใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง และ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิด ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ แห่งใหม่