ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายเฉลิม ตาวิยะ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์