ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล) วันที่ 21 กรกฎาคม 2564จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จากเด็ก (ECPAT Foundation)และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้รับมอบป้ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก จากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วย