ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลเวียงเชียงของ เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี และประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม