ประชุม หารือในการป้องกันปัญหาภัยแล้ง

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดประชุม หารือในการป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กำนันตำบลเวียง และผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้านภายในเขต ทั้งนี้มี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน ซึ่งมีรองปลัด และหัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินการป้องกันและพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ก่อนฤดูแล้งจะมาถึง