ปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง กำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภกฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้เป็นประธานในการประชุม เรื่อง กำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูสถิตธรรมมานันท์ (อานนท์ ฐิตธมฺโม) ในวันที่ 17 มกราคม 2564
ณ เมรุชั่วคราวท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง และติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน