ร่วมกันสำรวจและประเมินสถานที่ เพื่อจัดทำ ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางดลหทัย จตุรคเชนค์เดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และนางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นางสาวธัญวรัตน์ กันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสำรวจและประเมินสถานที่ เพื่อจัดทำ ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของแห่งใหม่ ในโอกาสต่อไป