ร่วมศีกษาดูงานจัดการขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้มลพิษ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ เทศบาลตำบลม่วงชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียง โดย นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าร่วมศีกษาดูงานจัดการขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อศึกษาข้อมูล วิธีการ และกระบวนการจัดการขยะโดยใช้เตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาขยะ กับบ่อขยะบ้าน หัวเวียง หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ต่อไป