วมสำรวจกับนายช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ)

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมคณะผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ ณ บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 เพื่อร่วมสำรวจกับนายช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ) สำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อหาตำแหน่งในการเจาะน้ำน้ำบาดาล อันเนื่องมาจากโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมสร้างถังเก็บน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ได้ดำเนินโครงการไว้แล้ว