ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันนี้อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ยังเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะลงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (หลังตลาดสดประตูชัย)