เข้าประชุม เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนการ รับ – ส่ง ผู้ป่วย

ในวันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย จ่าเอกสุรัตน์ บุญหล้า หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าประชุม เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนการ รับ - ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบัติงานในศูนย์แยกกักชุมชน Community Isolation (CI) ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ