เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM Video Conference โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ,นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี , นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย