เข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้นำพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี ของ อปพร. ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมิได้หวังผลประโยชน์และสิ่งอื่นใดตอบแทน ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล จึงถือได้ว่า อปพร. ทุกท่าน สมควรที่จะได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่ง